Úvodní stránka  »  Naše služby  »  Dotace  »  Program IROP

Program IROP

IROP (Integrovaný regionální operační program) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.
 
Integrovaný regionální operační program stojí na zkušenostech předchozích let z realizace Integrovaného operačního programu (IOP) a regionálních operačních programů (ROP). V podporovaných aktivitách došlo k určitým změnám a posunům, které reflektovaly vývoj ekonomiky a regionů v posledních letech a také evropské a národní strategické dokumenty. Obecně vzato bude oproti předcházejícímu období podpora poskytovaná v IROP více koncertovaná na konkrétní tematické oblasti prokazatelně podporující konkurenceschopnost.
 
V IROP budou více využívány i inovativnější formy – ať už jde o finanční nástroje, nebo integrované nástroje. Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
 
Nositelé integrovaných nástrojů, tj. příslušná města či místní akční skupiny (MAS), musí nejprve pro své území zpracovat integrovanou strategii, jejíž součástí bude vymezení priorit, které mají být jejím prostřednictvím financovány. Integrované strategie přitom umožní financovat aktivity z různých prioritních os, jednoho či více operačních programů.
 
ITI jsou chápány jako nástroj pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých operačních programů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb. Předpokladem realizace projektů je schválení integrované územní strategie, která definuje cíle, stanoví indikátory a k jejich dosažení vymezí ve finančním plánu potřebné alokace z operačních programů.
 
Specifickým nástrojem v realizaci udržitelného rozvoje měst představují Integrované plány rozvoje území (IPRÚ), které připravují v Českých Budějovicích, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Mladé Boleslavi a Zlíně. Jedná se o aglomerace krajských měst a jejich zázemí, které jsou regionálními póly růstu s přirozeným spádovým územím. IPRÚ by mělo postihnout problémy a potřeby vymezeného území a cíle a priority z nich vycházející (včetně investičních a neinvestičních záměrů). IPRÚ systémově navazují na IPRM, realizované v programovém období 2007–2013, jsou však modifikovány pro potřeby širšího území a více témat, které mohou být do této strategie zarhnuty.
 
Komunitně vedený místní rozvoj je zaměřen na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS) zastupující veřejné i soukromé zájmy s cílem zacílit podporu na místní potřeby daného venkovského území a rozvoj spolupráce aktérů na místní úrovni. Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tisíci obyvatel. Pro toto území budou zpracovávány strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Reference

Kde všude nám svěřili důvěru

Nejčastěji hledáte

Co by Vás mohlo zajímat
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Naše společnost patří mezi pružné a dynamické firmy, poskytující svým obchodním partnerům komplexní služby v oblasti poradenství v oblasti regenerací panelových domů a v některých navazujících činnostech. Našim hlavním cílem je pomoci investorům usnadnit proces technické přípravy, financování, získání dotací a technický dohled objektu. Společnost PANEL ONLINE, s.r.o. vznikla po dlouhodobé spolupráci jejích zakladatelů s CERPADem. Tato spolupráce se datuje od roku 2003. Naši pracovníci působí po celé ČR.